About us

Review.co.th เป็นสื่อภายใต้บริษัท Review Ventures โดยมีจุดมุ่งหมายคือการนำเสนอข้อมูลและรีวิวที่เกิดประโยชน์กับผู้ติดตามรวมถึงร้านค้า บอกทั้งจุดเด่นและจุดด้อยหรือสิ่งที่ควรรู้ โดยอ้างอิงจากประสบการณ์จริงที่เราพบเจอ

We Share Our Experiences

Review.co.th

เรายึดมั่นความสื่อสัตย์กับผู้ติดตาม โดยชัดเจนว่าสิ่งไหนคือโฆษณาที่ผู้ว่าจ้างให้นำเสนอตามที่เค้าต้องการ และสิ่งไหนคือข้อมูลที่เป็นความเห็นของเราตรงๆ

รีวิวที่ซื่อสัตย์กับผู้อ่าน และเป็นธรรมกับร้านค้า

นอกจากจะซื่อสัตย์กับผู้ติดตามแล้ว เรายังเป็นธรรมกับร้านค้าด้วยการนำเสนออย่างเข้าใจสถานการณ์ เหตุผลและที่มาที่ไปของเรื่องราวต่างๆ พร้อมทั้งพูดคุยหรือแนะนำร้านค้าในจุดที่เรามีความเห็นว่าควรปรับปรุง เพื่อให้ร้านค้าดำเนินกิจการต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

การสื่อสารที่จริงใจ ไม่จำเป็นต้องหยาบคาย

ด้านการนำเสนอ เราจะเป็นแบบอย่างให้สังคมและผู้ติดตาม เพราะเราเชื่อว่าความจริงใจไม่จำเป็นต้องหยาบคาย ไม่ว่าในการรีวิวครั้งนั้นเราจะชอบหรือไม่ ก็จะร้อยเรียงนำเสนอด้วยความสุภาพ

- About us
The Review
Logo
เปรียบเทียบรายการ
  • ทั้งหมด (0)
เปรียบเทียบ
0