วิธีเช็คสิทธิและสถานที่เลือกตั้ง อบจ. ออนไลน์ และถ้าไม่ไปจะเสียสิทธิอะไรบ้าง


สำหรับประชาชนชาวไทยมีหน้าที่ต้องไปเลือกตั้ง และหากไม่ไปจะต้องเสียสิทธิมากมาย สำหรับการเลือกตั้ง อบจ. หากคุณอยากทราบว่าตัวเองมีสิทธิหรือไม่ ต้องไปเลือกตั้งไหม เลือกที่ไหน สามารถเช็คออนไลน์ได้แล้ว ดังนี้

ก่อนอื่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันที่มีการเลือกตั้ง และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นมาแล้วเป็นไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีเช็คสิทธิเลือกตั้ง อบจ.

  1. ไปที่เว็บ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยจะต้องใส่ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
เลือกตั้ง - วิธีเช็คสิทธิและสถานที่เลือกตั้ง อบจ. ออนไลน์ และถ้าไม่ไปจะเสียสิทธิอะไรบ้าง
  1. เมื่อใส่เสร็จแล้วก็จะมีข้อมูลบอกทั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ เป็นอันเรียบร้อย
เลือกตั้ง - วิธีเช็คสิทธิและสถานที่เลือกตั้ง อบจ. ออนไลน์ และถ้าไม่ไปจะเสียสิทธิอะไรบ้าง

ถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะโดนตัดสิทธิอะไรบ้าง

ในกรณีที่ปล่อยผ่าน นอนหลับทับสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง จะต้องเสียถึง 6 สิทธิ ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา 42 ตามนี้

  1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.ถ.) และ ผู้บริหารท้องถิ่น (ผ.ถ.) รวมถึง สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
  2. สมัครรับเลือกเป็นกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน
  3. ลงชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.ถ.) หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ผ.ถ.)
  4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
  5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

โดยจะถูกตัดสิทธิดังที่ว่าไปเป็นเวลา 2 ปี ถึงแม้เราจะไม่ได้คิดจะลงสมัครตำแหน่งดังกล่าว ก็ควรไปใช้สิทธิที่เรามี เพื่อเป็น 1 เสียงที่เราส่งเสียงออกไปได้

Leave a Comment